هزینه چاپ پایان نامه به کتاب tagged posts

هزینه و مراحل چاپ کتاب

این کتاب یک راهنمای مفید و کاربردی هزینه و مراحل چاپ کتاب برای سازنده EMDR (حساسیت زدایی از چشم و پردازش حرکات چشم) است. این روش که از تحقیقات و پشتیبانی علمی زیادی برخوردار است ، به میلیون ها نفر در سراسر جهان کمک کرده است زندگی شادتر و راحت تری داشته باشند.

در این کتاب ، فرانسیس شاپیرو ضمن معرفی EMDR ، روش هایی را برای شناسایی و مقابله با خاطرات خام که زمینه ساز درد روحی و جسمی و نحوه پاسخگویی ما به جهان است ، به زبان ساده و با بسیاری از مثالهای بالینی آموزش می دهد...

Read More